Sound Portal

Tuesday, April 29, 2008

Lyrics From The Portal ~ Gan Lae Gan

ถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหม
taa bok waa pleng nee dtaeng hai ter ter ja cheua mai
If I said that this song is made for you, would you believe it?

มันอาจไม่เพราะไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไป
man aat mai pror mai seung mai suay ngaam meuan pleng tua bpai
It's probably not melodious, not affectionate, not beautiful like other songs.

อยากให้รู้ว่าเพลงรัก ถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้
yaak hai roo waa pleng rak taa mai rak gor kian mai daai
I want you to know that if there's no love, you can't write a love song.

แต่กับเธอคนดีรู้ไหม ฉันเขียนอย่างง่าย...ดาย
dtae gap ter kon dee roo mai chan kian yaang ngaai ... daai
But for you, my dear, do you know? I wrote it easily.

เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพัน
ter kong koie dai-yin pleng rak maa nap roi pan
You've probably heard hundreds and thousands of love songs

มันอาจจะโดนใจ
man aat ja dohn jai
that's probably impressive

แต่ก็มีความหมายเหมือนๆกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้
dtae gor mee kwaam maai meuan-meuan gan dtae taa ter fang pleng nee
but with a similar meaning altogether, but if you listen to this song,

เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้น
pleng tee kian peua ter tao nan
a song that's written simply for you.

เพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกัน
peua ter kao jai kwaam maai laew jai ja daai mee gan lae gan
For you to understand the meaning of it, our hearts will then have a connection.

ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
hai man bpen pleng bon taang dern kiang tee ja mee piang siang ter gap chan
Let it be a song on our pathways that consist only voices of you and me.

อยู่ด้วยกันตราบนานๆ
yoo duay gan dtraap naan-naan
Together as long as possible.

ดั่งในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
dang nai jai kwaam bok nai ga-wee waa dtraap dai tee mee rak yom mee wang
As the meaning is told in a poetry that as long as there's love naturally there's hope.

คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ ฉันมีปลายทาง
keu took krang tee rak kong ter song jai chan mee bplaai taang
Means whenever your love shines through the heart, I have a goal.

มีความจริงอยู่ในความรักตั้งมากมาย
mee kwaam jing yoo nai kwaam rak dtang maak maai
There is a lot of facts found in love,

และที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมาย
lae tee paan maa chan chai way-laa peua haa kwaam maai
and in the past I used the time for the sake of finding the meaning.

แต่ไม่นานก็เพิ่งรู้ เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้
dtae mai naan gor perng roo meua took krang tee mee ter glai
But soon, I'd just know it, whenever you are near me,

ว่าถ้าชีวิตคือทำนอง เธอก็เป็นดังคำร้องที่เพราะและซึ้งจับใจ
waa taa chee-wit keu tam nong ter gor bpen dang kam rong tee pror lae seung jap jai
That if life's a rhythm, you are the lyrics that makes it beautiful.

ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
hai man bpen pleng bon taang dern kiang tee ja mee piang siang ter gap chan
Let it be a song on our pathways that consist only voices of you and me.

อยู่ด้วยกันตราบนานๆ
yoo duay gan dtraap naan-naan
Together as long as possible.

ดั่งในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
dang nai jai kwaam bok nai ga-wee waa dtraap dai tee mee rak yom mee wang
As the meaning is told in a poetry that as long as there's love naturally there's hope.

คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ ฉันมีปลายทาง
keu took krang tee rak kong ter song jai chan mee bplaai taang
Means whenever your love shines through the heart, I have a goal.

มีทางเดินให้เราเดินเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน
mee taang dern hai rao dern kiang lae mee siang kong ter gap chan
There's a pathway for us to walk side by side and there are voices of you and me.

มีทางเดินให้เราเดินร่วมเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน
mee taang dern hai rao dern ruam kiang lae mee siang kong ter gap chan
There's a pathway for us to walk side by side and there are voices of you and me.

Friday, April 25, 2008

Reminiscence


Friends Through Time

As time flies through the branches
green leaves becomes rotten.
Will you leave your past memories
and friends be forgotten?

There has been joy
there has been tears.
But will you end up alone
living in a world full of fears?

Some seek to manipulate
some seek to mend.
The most important question is :
what do you seek in a friend?

A true friend is irreplaceable
a person who understands you.
Would you trade them for a pot of gold
and abandon what they done for you?

Time is a cruel thing
it breaks up relationships and brings pain to thee.
What will you do if it happens,
seek to mend it or let it be?

Cherish the things friends do for you
Remember the times when your with your friends
Let it be ups and downs
For the experiences you have been through shall be a lesson
One that cannot be obtained through a lecture
And let the lesson be remembered
Until your final heart-beat

Learn you must that in life you must not be alone
or else it wouldnt be life at all
It will be an empty husk of a once rich seed
waiting to be blown away by time at fall.

~YeN~